• +99861 222-74-77
  • orgotdel.jk@inbox.uz
  • orgotdel.jk@exat.uz

Таңлаў өткериў тәртиби

Перспективалы кадрларды үйрениў ҳәм оларды қоллап-қуўатлаў бойынша таңлаў өткериў тәртиби ҳаққындағы

РЕЖЕ

1. Улыўма қағыйдалар

1. Усы Реже «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамына, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2015-жыл 22-октябрьдеги «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, район ҳәм қала ҳәкимликлерини номенклатурасындағы кадрлар менен ислесиў ҳәм олардың резервин қәлиплестириўди жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы 48-санлы ҳәм 2018-жыл 8-февральдағы «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде кадрлар менен ислесиўдиң тийкарғы бағдарлары ҳаққында»ғы 289-санлы қарарларына муўапық жетекшилик қәбилетине ҳәм басқарыў уқыбына ийе перспективалы кадрларды үйрениў ҳәм оларды қоллап-қуўатлаў бойынша таңлаў өткериў тәртибин белгилейди.

2. Таңлаўдың тийкарғы ўазыйпалары:

мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм хожалық жүргизиўши субъектлер, жергиликли атқарыў ҳәкимияты ҳәм басқада шөлкемлерде маман кадрларды үйрениў ҳәм хошаметлеў;

жетекшилик қәбилети ҳәм басқарыў уқыбына ийе перспективалы басшыларды таңлап алыў ҳәм қоллап-қуўатлаў;

мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм хожалық жүргизиўши субъектлер, жергиликли атқарыў ҳәкимияты ҳәм басқада мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлер басшы лаўазымлары ушын перспективалы басқарыў кадрлар резервин қәлиплестириў.

3. Таңлаў нызамлылық, объективлик, ашықлық, коллегиаллық ҳәм тең ҳуқықлылық принциплерине тийкарланады.

2. Таңлаўды өткериў тәртиби

4. Таңлаў ҳәр жылы өткериледи.

5. Таңлаў өткерилиўинен кеминде бир ай бурын ғалаба хабар қуралларында, сондай-ақ Жоқарғы Кеңестиң веб-сайтында таңлаўды өткериў сәнеси ҳәм шәртлери ҳаққында қарақалпақ ҳәм өзбек тиллеринде дағаза жәрияланады.

6. Таңлаўда қатнасыў ушын комиссия баслығының атына арза менен мүрәжат етиледи. Арза ҳәм оған қосымша ҳүжжетлер белгиленген тәртипте дизимнен өткериледи.

7. Таңлаўда қатнасыў ҳаққындағы арзаға төмендеги ҳүжжетлер қосымша етиледи:

справка-объективка;

паспорт нусқасы;

мийнет дәптершеси нусқасы;

жумыс орнынан минезлеме (соңғы);

дипломның нусқасы, егер шет елде оқыған болса нострификациядан өткерилгенлигин тастыйықлаўшы гүўалық.

8. Жергиликли атқарыў ҳәкимияты ҳәм басқада мәмлекетлик шөлкемлерде ислеп атырған таңлаў қатнасыўшыларының таңлаўда қатнасыў ҳәм стажировка дәўиринде ийелеп турған лаўазымы ҳәм орташа айлық ис ҳақысы сақланып қалынады.

9. Таңлаў Жоқарғы Кеңес Президиум қарары менен тастыйықланған комиссия (кейинги орынларда – комиссия) тәрепинен өткериледи. Таңлаў комиссиясы ағзалары тақ болыўы тийис. Таңлаў комиссиясы мәжилисинде оның ағзаларының улыўма санының кеминде үштен екиси қатнасса, ол нызамлы күшке ийе болып табылады. Таңлаў комиссиясы шешимлери оның ағзаларының көпшилик даўысы менен қабылланады.

10. Таңлаў усы режениң қосымшадағы схема бойынша төрт басқышта болып өтеди:

биринши басқыш – дәслепки үйрениў;

екинши басқыш – тест сынақлары;

үшинши басқыш – жумыс үйрениў (стажировка);

төртинши басқыш – сәўбетлесиў.

11. Таңлаў қатнасыўшысының ҳүжжетлерин дәслепки үйрениў:

таңлаў қатнасыўшысының ҳүжжетлери таңлаў талапларына сәйкеслиги, басшы лаўазымға тайынлаў ушын тосқынлық етиўши жағдайлар (себеплер) бар яки жоқлығы, жумыс орнынан таңлаў қатнасыўшысы ҳаққындағы мағлыўматлар ҳәм минезлемелер, сондай-ақ, жәмәәтшилик пикирлери дәслепки тәризде үйренип шығылады;

дәслепки үйрениў даўамында таңлаў қатнасыўшысы туўралы таңлаўда қатнасыўға тосқынлық етиўши жағдайлар (себеплер) анықланған жағдайда үйрениў усы басқышта тоқтатылады;

дәслепки үйрениўдиң жуўмағы менен тест сынақларына қатнасыўшы таңлаў қатнасыўшыларының дизими ҳәмде тест болып өтетуғын орны, ўақты Жоқарғы Кеңестиң веб-сайтында жәрияланады ҳәм қосымша байланыс қураллары арқалы хабардар етиледи.

12. Таңлаў қатнасыўшысының билим дәрежесин тест сораўлары усылында баҳалаў:

Таңлаў қатнасыўшыларының интеллектуал дәрежесин (IQ-тест), психологиялық шыдамлылығын, шет (инглис) тилинен билимин, сиясий-ҳуқықый ҳәм социаллық-экономикалық реформалар саласындағы билим дәрежесин тест сораўлары усылында баҳаланады;

тест сынақларында жәми 60 сораў болып, соннан интеллектуал дәрежесин (IQ-тест) ҳәм психологиялық шыдамлылығын анықлаў ушын 20 сораў, инглис тилинен билимин анықлаў ушын 20 сораў ҳәмде сиясий-ҳуқықый ҳәм социаллық-экономикалық реформалар саласындағы билимин анықлаў ушын 20 сораў бериледи;

тест сынақларының жуўмақлары нәтийжелеринен келип шығып таңлаў комиссиясы өтиў (кейинги басқышқа өтиў) баллын анықлайды. Өтиў баллын топлаған таңлаў қатнасыўшылары жумыс үйрениў (стажировка) басқышына өткериледи;

жумыс үйрениў (стажировка) басқышында таңлаў қатнасыўшыларының дизими, жумыс үйрениў (стажировка) орны ҳәмде ўақты Жоқарғы Кеңестиң веб-сайтында жәрияланады ҳәм байланыс қураллары арқалы қосымша хабардар етиледи.

13. Таңлаў қатнасыўшысының жумыс үйрениў (стажировка) даўамында командада ислеў көнликпелерин анықлаў:

таңлаў қатнасыўшысының командада ислеў көнликпелерин, профессионаллық дәрежесин ҳәм басқарыў уқыбын анықлаў мақсетинде өзи ислейтуғын мәкемеден басқа мәмлекетлик басқарыў уйымлары ямаса хожалық жүргизиўши субъектлердиң бирине жумыс үйрениўге (стажировкаға) жибериледи. Жумыс үйрениў (стажировка) мүддети бир айды қурайды.

жумыс үйрениўдиң (стажировканың) нәтийжеси бойынша таңлаў қатнасыўшысының стажировкада болған мәмлекетлик басқарыў уйымы ямаса хожалық жүргизиўши субъекттиң басшысы таңлаў комиссиясына оның командада ислеў көнликпелери, профессионаллық дәрежеси ҳәм басқарыў уқыбы ҳаққында жазба түрде жуўмақ береди.

14. Таңлаў қатнасыўшысы менен жеке сәўбетлесиў өткериў:

комиссия сәўбетлесиў басқышында таңлаў қатнасыўшысының сөйлеў мәдениятын, дүньяқарасын, сиясий билим дәрежесин, тараўдағы машқалалы мәселелерди анализлеў ҳәмде оларды шешиў бойынша усыныслар бериў қәбилетин анықлайды.

Cәўбетлесиў процесине лаўазым өзгешелигинен келип шығып өз пикирин баян етиўи ушын даўыс бериў ҳуқықысыз тийисли қәнигелер мирәт етилиўи мүмкин.

Таңлаў комиссиясы ҳәр бир ағзасының сәўбетлесиў нәтийжеси бойынша пикир, усынысларын ҳәм жумыс үйрениўдиң (стажировканың) жуўмағын инабатқа алған ҳалда таңлаў жеңимпазларын анықлайды.

15. Таңлаў нәтийжелери ҳәм таңлаў жеңимпазлары дизими Жоқарғы Кеңестиң веб-сайтында жәрияланады.

16. Таңлаў жеңимпазлары Қарақалпақ мәмлекетлик университети базасында министрликлер, мәкемелер, ири кәрханалардың басшылары ҳәм жоқары маманлықтағы тәжирийбели қәнигелери ҳәмде илимпазлардың қатнасыўында бир ҳәптелик оқыў курсына жибериледи.

17. Таңлаў комиссиясы тәрепинен оқыў курсының жуўмағы бойынша жеңимпазларға арнаўлы сертификат бериледи ҳәм басшы лаўазымлардың кадрлар резервине киритилип, тийисли тараўлар бойынша басшы лаўазымларға тайынланып барылады.

18. Таңлаў жеңимпазларын басшы лаўазымларға тайынлаў бойынша ис-илажлар көриў, сондай-ақ, оларды келешекте хызмет лаўазымы бойынша көтериў яки басшы лаўазымларға тайынлаў бойынша мониторингин жүргизиў Жоқарғы Кеңестиң муўапықластырыўында әмелге асырылады.

3. Таңлаў қатнасыўшыларына қойылатуғын талаплар

19. Таңлаўға жоқары мағлыўматлы, тийисли тараўда басшы лаўазымда кеминде еки жыл ис тәжирийбесине ийе ҳәм турақлы түрде жумыс ислеп киятырған 25 жастан 45 жасқа шекемги (45 жас қосылған ҳалда) Өзбекстан Республикасы пуқаралары қатнасады.

20. Таңлаўда қатнасыў ушын ҳүжжетлерин өз ўақтында, толық усынбаған, яки биле тура қәлбеки ҳүжжетлер, яки жалған мағлыўматлар усынған жағдайда таңлаў қатнасыўшысының таңлаўдан шетлетилиўине тийкар болады.

4-бөлим. Жуўмақлаўшы қағыйдалар

21. Усы Режеде белгиленген талапларға әмел қылмаған таңлаў қатнасыўшысы ҳәрекеттеги нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте жуўапкершиликке тартыўға тийкар болады.